Boracay Garden Beach Resort
Experience the Garden In the Sand
 

Boracay Garden Beach Resort Boracay

T?ng quan 

exterior view boracay gardenboracay garden


Boracay Garden Beach Resort là m?t b?i bi?n phía trư?c không Boracay khu ngh? mát nhưng khu ngh? mát này có truy c?p c?a riêng cá nhân c?a m?nh đ?n b?i bi?n.Trư?c đây là khách s?n Seraph, kho?ng m?t (1) phút đ? đi b? đ?n b?i bi?n t? ph?ng c?a b?n. Ph?ng c?a chúng tôi là c?c k? r?ng r?i v?i n?i th?t c? xinh đ?p đ? đư?c l?a ch?n đ?c bi?t cho t?t c? các ph?ng. Nó đư?c n?p đ?y đ? v?i t?t c? m?i th? mà b?n có th? có th? mu?n. Chúng tôi c?ng có thanh t?t nh?t, Gym & H? bơi trong đ?o. 

Ph?ng 

Chúng tôi có b?n (4) các lo?i ph?ng đư?c ra m?t sang tr?ng, ra m?t, v?i truy c?p vào h? bơi và ph?ng gia đ?nh. 

deluxe room boracay garden

Deluxe Room 
Cáp h?a nhi?t đ? nóng và l?nh v?i hoa sen T? l?nh trong ph?ng an toàn Đi?n tho?i Ph?ng khách ng?i Di?n tích bàn b?n t?m 1 N? hoàng Kích thư?c Bed 1 Single Bed t?t cho khách ăn sáng 3 t?t cho 2 khách 

Premiere Ph?ng 
Cáp h?a nhi?t đ? nóng và l?nh v?i hoa sen T? l?nh trong ph?ng an toàn Đi?n tho?i Di?n tích ban công ng?i Ph?ng khách ng?i bàn khu v?c b?n t?m 2 giư?ng Kích thư?c N? hoàng T?t cho 3 khách ho?c giư?ng c? vua v?i B?a sáng t?t cho 2 khách.

prmiere room with poolprmiere room with pool boracay garden

family room

Premiere ph?ng truy c?p bơi 
Cáp h?a nhi?t đ? nóng và l?nh t?m T? l?nh-Đi?n tho?i an toàn ph?ng ban công ng?i Di?n tích s?ng b?n t?m ng?i trong ph?ng bàn Di?n tích đ?c đáo Bơi bơi truy c?p 1 Vua Kích thư?c giư?ng T?t cho 2 khách v?i B?a sáng t?t cho 2 khách 

Gia đ?nh Ph?ng 
Cáp h?a nhi?t đ? nóng và l?nh v?i hoa sen T? l?nh trong ph?ng Khu v?c Đi?n tho?i Ch? ng?i an toàn Ban công Ph?ng khách ng?i bàn khu v?c b?n t?m 1 ph?ng l?n v?i ho?c 3 giư?ng Kích thư?c vua HO?C King 2 và 1 giư?ng c? Queen - 4 khách t?i đa trong 5 Khách Ăn sáng t?t trong 4 Khách

Ti?n nghi: 

B? bơi Vư?n 

garden pool boracay gardengarden pool for boracay gardenpolls boracay garden

201 ph?ng r?ng r?i và ph?c t?p, m?t s? có quy?n truy c?p h? bơi tr?c ti?p 

t?t c? các ph?ng v?i truy?n h?nh cáp, t? l?nh internet t?c đ? cao, truy c?p và két s?t an toàn 

3 h? bơi l?n, tinh th? 

m? r?ng, c?nh quan căn c? 

tr?c ti?p, tư nhân truy c?p vào các b?i bi?n 

lounging có s?n giư?ng v?i ô dù b?i bi?n 

Vư?n Cafe ph?c v? ăn sáng hàng ngày và ala carte menu 

quán bar v?i các ph?ng KTV tin 

ph?ng t?p th? d?c và trung tâm th? d?c 

24 gi? ? ch? đ? ch? máy phát đi?n và an ninh Ktv / nhà hàng 

ktv bar boracay garden

 

Đ?n t?: 

Beachfront, Boat Station 2 

map for boracay garden

 

Gi?i Boracay (Boracay Garden Beach Resort) 

Khi b?n đi du l?ch qua 7.107 h?n đ?o c?a Philippines, b?n s? t?m th?y phong c?nh thiên nhiên tuy?t đ?p như Boracay (Boracay Garden Beach Resort), nó không ph?i là khó khăn nhưng có m?t h?n đ?o n?i b?t nhưng Boracay (Boracay Garden Beach Resort). Trong Boracay (Boracay Garden Beach Resort), b?n có th? t?m th?y b?t talc tr?ng kéo dài b?n km b?i bi?n cát, bi?n xanh màu ng?c lam và phong c?nh l?ng m?n.Boracay (Boracay Garden Beach Resort) n?m trên m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay và có th? đ?t đư?c ch? b?ng thuy?n. Do v? đ?p t? nhiên c?a nó, h?n đ?o c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là m?t b?i bi?n hàng đ?u ? châu Á.Boracay (Boracay Garden Beach Resort) c?n đư?c g?i là c?a ng? thiên đư?ng. 

Hai (2) km ra kh?i đ?u phía tây b?c c?a đ?o Panay trong khu v?c Visayan phương Tây c?a Vi?t Nam là Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đ?o c?a Philippines n?m kho?ng 345 km (200 d?m) v? phía nam Manila. Đó là chín km và tr?i r?ng trên 2,563.86 m?u Anh (1.038 ha). T?i th?i đi?m h?p nh?t c?a nó Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là ch? có m?t km r?ng. Amihan và Habagat mùa th?i ti?t ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là các mô h?nh th?i ti?t. Amihan có ngh?a là m?t cơn gió đông b?c mát m?, và Habagat có ngh?a là phía tây ho?c gió tây nam, gió mùa tây nam. Mùa Amihan đư?c đ?c trưng b?i nhi?t đ? trung b?nh, lư?ng mưa ít ho?c không có, và gió th?nh hành t? phía đông.Mùa Habagat đư?c đ?c trưng b?i th?i ti?t nóng và ?m, mưa l?n thư?ng xuyên, và gió m?t ph? bi?n t? phía tây. 

Amihan và Habagat mô h?nh theo mùa là vi?c chuy?n đ?i theo hư?ng gió mà là ch? s? chính ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort). Boracay (Boracay Garden Beach Resort) s? đư?c các mô h?nh th?i ti?t Habagat cho ph?n c?n l?i c?a năm và các mô h?nh th?i ti?t Amihan t? đôi khi trong tháng Chín ho?c tháng Mư?i đ?n đôi khi tháng năm ho?c. Nh?ng ngày này có th? thay đ?i trong nh?ng năm cá nhân, m?c dù. 

B?o nhi?t đ?i có th? ?nh hư?ng Boracay (Boracay Garden Beach Resort) t?i b?t k? th?i gian trong năm, nhưng nhi?u kh? năng đ? đư?c nh?n th?y trong mùa Habagat.Nhi?t đ? ban ngày trên Boracay (Boracay Garden Beach Resort) thư?ng kho?ng 77-90 ° F (25-32 ° C) t? đ?u mùa Amihan vào tháng Hai ho?c tháng Ba, và tăng t?i 82-100 ° F (28-38 ° C) t?m v?i s? kh?i đ?u c?a mùa Habagat. Trong th?i gian cơn b?o nhi?t đ?i ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort), nhi?t đ? có th? gi?m xu?ng dư?i 68 ° F (20 ° C). 

Ati b? t?c là nh?ng ngư?i đ?nh cư ban đ?u c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort). Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đ? tr? thành m?t t?nh đ?c l?p vào ngày 25 Tháng Tư năm 1956 và m?t ph?n c?a t?nh Aklan. Du l?ch b?t đ?u phát tri?n ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort), và các h?n đ?o đ? tr? thành ph? bi?n v?i ba-lô trong nh?ng năm 1980 trư?c đây chưa đư?c khám phá nó đ? không đư?c cho đ?n nh?ng năm 1970. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Đ?o là m?t b?o v? bí m?t nhi?u năm trư?c đây, h?u như possessively r?ng ch? có m?t ít ngư?i bi?t v? s? t?n t?i c?a nó. Khi m?t phi hành đoàn phim nư?c ngoài vô t?nh "phát hi?n" thiên đư?ng đ?o này, đó ch? là trong nh?ng năm 70. Nh?ng ngư?i khác đ? vi?t m?t cu?n sách, trong đó bao g?m rave đánh giá c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort) thay đ?i t?c đ? c?a h?n đ?o là m?t bí m?t yên t?nh đ? cu?i cùng đư?c b?nh ch?n là có b?i bi?n đ?p nh?t th? gi?i. 

Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là m?t hi?n tư?ng k? t? khi Aklan cho khách du l?ch đ?ng ngh?a v?i Boracay (Garden Beach Resort Boracay), trong th?c t?, nhi?u ngư?i bi?t v? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) so v?i Aklan Vào mùa cao đi?m, m?t s? Boracay. (Boracay Garden Beach Resort) dân s? đ?o có th? sưng lên đ?n 20.000 t? trên đ?o Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đư?c b? sung thêm m?t ti?n thư?ng cho các khách du l?ch di s?n m?t m?i. 

Các đ?o Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là dư?i s? ki?m soát hành chính c?a Cơ quan Du l?ch Philippine ph?i h?p v?i Chính ph? t?nh Aklan bao g?m các barangay Manoc-Manoc, Balabag, và Yapak (3 trong s? 17 barangay t?o nên chính quy?n thành ph? M? Lai). 

Boracay (Boracay Garden Beach Resort) h?n đ?o đ?n s? chú ? c?a qu?c t? trong nh?ng năm 1980 khi ba-lô châu Âu, ch? y?u là ti?ng Đ?c, đ? vi?t v? h?n đ?o b?nh d? trong vùng bi?n Nam Trung Qu?c m?c dù Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đư?c bi?t đ?n v?i ngư dân và m?t s? đ?t đai thu?c s? h?u Ngư?i không cư trú. Các bánh m? ti?ng Anh trên các Boracay Vư?n b?i bi?n Resort Boracay Đ?o là m?t trong nh?ng cơ s? c?a du l?ch lâu đ?i nh?t c?a. Boracay (Boracay Vư?n b?i bi?n Resort) có th? t? hào năm ? ngôi sao và sân golf cu?i c?a th?p niên 80, nhà c?n l?i nhi?u ngư?i đ? đư?c xây d?ng và vào cu?i th? k? này. Nó đư?c b?nh ch?n là m?t trong nh?ng b?i bi?n t?t nh?t th? gi?i vào năm 1990 và m?t l?n n?a vào năm 1996 như b?i bi?n s? th? gi?i nhi?t đ?i. 

White Sand Beach là trung tâm thu hút c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort), Boracay (Boracay Garden Beach Resort) sư?n phía tây nam, m?t đá qu? c?a thiên nhiên tr?i dài kho?ng b?n cây s?, nơi mà h?u h?t 

Đá và b? d?ng nguy hi?m là ? phía đông b?c, đ?c bi?t là trong mùa mưa Boracay (Boracay Garden Beach Resort) r?n san hô làm cho h?n đ?o m?t nh?y l? tư?ng off đi?m cho các th? l?n scuba nhi?t t?nh ho?c snorkelers. 

Th?c ăn bi?n tươi có th? đư?c t?m th?y và có th? đư?c n?u ngay t?i đó ho?c đưa đ?n m?t trong nh?ng nơi ? và cho nh?ng ngư?i trên ngân sách n?n kinh t? đi Boracay talipapa (Boracay Garden Beach Resort), ho?c Boracay (Boracay Garden Beach Resort) m? c?a th? trư?ng. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Đ?o có nhi?u nhà hàng ph?c v? cho t?t c? các th? hi?u. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) có các trang thi?t b? cho th? thao dư?i nư?c, c?ng như bài h?c l?n bi?n và lư?t sóng gió. 

Du l?ch ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là đ?nh cao c?a nó trong mùa Amihan m?t ph?n do gió và ki?u th?i ti?t. Gió th?i th?nh hành t? Boracay đông (Boracay Garden Beach Resort) trong Amihan. Các nư?c đi Boracay (Boracay Garden Beach Resort) White Beach thư?ng là th?y tinh m?n. Đ?i trên các đ?u phía b?c và phía nam c?a Boracay Vư?n b?i bi?n Resort Boracay đ?o kênh và các gió mùa Amihan t? các phía đông c?a đ?o; Boracay Boracay Vư?n b?i bi?n Resort Bulabog b?i bi?n trong các ph?n trung tâm c?a phía đông c?a h?n đ?o làm chonh?ng vùng bi?n đư?c b?o v? r?n san hô ra r?ng b?i bi?n l? tư?ng cho lư?t ván di?u lên máy bay / di?u lư?t sóng. Lo?i khách s?n sang tr?ng ngân sách và các ph?ng Spartan là s? lo?i ch? ? r?i rác kh?p nơi trên đ?o Boracay (Boracay Garden Beach Resort). Cùng White Beach, v? trí thư?ng đư?c quy đ?nh c? th? liên quan đ?n Boracay (Boracay Garden Beach Resort) tr?m thuy?n ba, m?c dù các tr?m không c?n ho?t đ?ng. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Station 2 là g?n ? trung tâm c?a b?i bi?n, v?i Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Tr?m 1 và 3 tương ?ng kho?ng n?a đư?ng ? phía b?c và các thi?t b? đ?u cu?i phía nam c?a đ?o (Boracay Garden Beach Resort) Boracay.Boracay (Boracay Garden Beach Resort) khu v?c Station 3 là nơi mà h?u h?t các ch? ? r? hơn đư?c đ?t, trong khi Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Station 2 có ngh?a là cho nh?ng ngư?i mu?n đư?c trong v?ng g?n các quán bar. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Tr?m 1, trong khi đó, là nơi b?n có th? t?m th?y ? cô l?p nhi?u hơn, cung c?p cho h?a b?nh và yên t?nh đ? nh?ng ngư?i t?m ki?m m?t th?i gian ngh? ngơi t? hành đ?ng đóng gói Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đêm c?nh b?nh thư?ng. 

Boracay (Boracay Garden Beach Resort) h?n đ?o ? t? đ?t giá r? đ?n sang tr?ng.M?i sang tr?ng và khu ngh? mát khách s?n m?t s? ti?n ph?t đ? Boracay c?a nó (Boracay Garden Beach Resort) Suite ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) tư nhân ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Tu?n trăng m?t ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đi?u hành ph?ng, Boracay(Boracay Garden Beach Resort) Gia đ?nh Ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Superior Room, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) tiêu chu?n ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Ph?ng đôi, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Triple Room, Boracay (Garden Beach Resort Boracay) Quadruple ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Ocean View Room, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Garden View Room, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Beachfront ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Bungalow H?nh ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Aircon ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Fan ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) k? túc xá ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) thoáng qua ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Backpacker Ph?ng, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Ph?ng b?p, nhà Boracay (Boracay Garden Beach Resort) và b?t k? lo?i ti?n nghi ch? t?o. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) giá th?i k? cao đi?m là kho?ng th?i gian du l?ch l?n (thư?ng là bao g?m c? Giáng sinh / năm m?i, l? Ph?c sinh / Tu?n Thánh và th?i gian T?t Nguyên Đán). 

H?u h?t các Boracay (Boracay Garden Beach Resort) khách s?n và khu ngh? dư?ng có m?c giá theo mùa, v?i giá c? mùa cao đi?m thư?ng trùng v?i ngày Mùa Amihan.Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đ? vư?t quá 350 Boracay (Boracay Garden Beach Resort) b?i bi?n khu du l?ch cung c?p hơn 2.000 ph?ng khác nhau, ch?t lư?ng t? ngôi sao năm đ? ? ngân sách, v? v?y du khách ch?c ch?n s? t?m th?y b?t c? đi?u g? h? đang t?m ki?m. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) cung c?p m?t lo?t các nhà hàng, quán bar, quán rư?u, và câu l?c b? đêm. Ho?t đ?ng gi?i trí có s?n trên Boracay (Boracay Garden Beach Resort) bao g?m l?n bi?n, bơi, lư?t ván, di?u lên máy bay và thư gi?n b?i bi?n. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là trang web c?a m?t khóa h?c đ?ng c?p th? gi?i ngang 18 l? golf 72 đư?c thi?t k? b?i Graham Marsh. 

Boracay (Boracay Garden Beach Resort) có hai sân bay ph?c v?, các Kalibo Sân bay qu?c t? ? Kalibo khá g?n đ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) và sân bay Ramos Godofredo P. (thư?ng đư?c g?i là "sân bay Caticlan") trong Caticlan, 30 phút thuy?n đi xe đ?n Boracay (Boracay Garden Beach Resort). 

C?ng h?a m?nh h?i l? (SRNH) đi qua Caticlan đó là ph?n phía tây c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort), v?i phà xe hơi t? Roxas, Oriental Mindoro docking t?i c?ng c?u c?ng Caticlan. 

Đ?ng cơ hai bánh, ba bánh g?n máy d?c theo con đư?ng chính c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort) ho?c b?ng cách đi b? d?c theo b?i bi?n Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là hai phương th?c v?n t?i chính c?a. D?c theo con đư?ng b? bi?n c?a Boracay (Garden Beach Resort Boracay), xích lô c?ng có s?n đ? v?n chuy?n. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) có ngh?a là v?n t?i khác bao g?m xe đ?p núi, quadbikes và xe máy, t?t c? đ?u có th? đư?c thuê. 

Bancas cơ gi?i và paraws thuy?n bu?m có s?n cho thuê đ? khám phá xung quanh b? bi?n c?a đ?o Boracay (Garden Beach Resort Boracay) c?a. Xung quanh Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Đ?o là ca nô Outrigger và là đi?m tham quan ph? bi?n ? các vùng bi?n. Hành khách có th? ng?i trên m?t n?n t?ng trampoline gi?a Outrigger h? tr? thuy?n paraw là m?t chi?c thuy?n h?p v? v?i chân ch?ng ho?c bên.Đây là nh?ng c?c k? nhanh chóng ra kh?i gió ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort), nhưng có th? đư?c khó s? d?ng cho các th?y th? thi?u kinh nghi?m. 

H?P D?N S? KI?N 

Tour Lư?t ván bu?m châu Á, v?i các Boracay kéo dài m?t tu?n (Boracay Garden Beach Resort) qu?c t? Fun Cup ban c?nh tranh thư?ng đư?c t? ch?c vào tháng Giêng v? Bulabog Beach, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là m?t trong nh?ng đ?a đi?m c?nh tranh. 

M?i tháng m?t ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Kalibo trên đ?o Panay g?n đó, n?i ti?ng Ati-Atihan Liên hoan di?n ra. Thông thư?ng, trong tu?n th? hai ho?c th? ba c?a tháng Giêng, m?t l? h?i Ati-Atihan có nh? hơn nhi?u đư?c t? ch?c vào Boracay (Boracay Garden Beach Resort). 

M?t s? ki?n d?a nh?a cu?i cùng đ? đư?c t? ch?c hàng năm k? t? năm 2003, thư?ng là trong mùa hè, các Boracay (Boracay Garden Beach Resort) châu Á b?i bi?n cu?i cùng gi?i đ?u. 

L?ch s? v? trí 

Aklan nơi Boracay (Boracay Garden Beach Resort) n?m gi?a v? đ? 11 ° 09 '30 "N, 12 ° 01' 00" N, và kinh đ? 121 ° 50 '00 "E và 122 ° 34' 45" E, Aklan đ?o Boracay(Boracay Garden Beach Resort) như Capiz đ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) c? ph?n b? bi?n phía b?c c?a đ?o Panay kho?ng h?nh tam giác như Laso h?n đ?o c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort) hơn 1 / 3 đ?t là mi?n núi nhưng Boracay. Boracay Vư?n b?i bi?n Resort đ?o có m?t s? ít, sư?n phía tây Aklan c?a chia s? các Cordillera cao mà chia t?nh t? c? g?n Boracay (Boracay Vư?n b?i bi?n Resort) c?ng. phía nam là gi?i h?n b?i các Cordillera trung tâm c?a Panay đ?o nơi Boracay (Boracay Garden Beach Resort) có v? trí, ph? bi?n cho các t?nh c?a Capiz và Iloilo. M?t break trong Cordillera t?i Nabas cho phép thông qua C?m, đ? c? và đo?n văn khác đ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort). Vùng đ?t th?p đư?c gi?i h?n đ? m?t d?i h?p b?t đ?u t? b? bi?n và kéo dài đ?n chân núi, r?ng nh?t là các vùng đ?ng b?ng ng?p l? sông Ibajay (30 km) và Aklan (60 km), hai trong s? năm con sông l?n trên đ?a bàn t?nh trong khi Boracay (Boracay Garden Beach Resort) h?n đ?o gi?ng như m?t chi?c giày. Các con sông đ? vào Sibuyan bi?n. Các d?ng sông khác là Tangalan, Jalo và Talon. 

Đ?u Aklan c?a m?t khu v?c đ?nh cư trư?c khi Boracay (Boracay Vư?n b?i bi?n Resort) đ? đư?c bi?t đ?n là chưng tra?ng hoa trong truy?n thuy?t và gi? m?o và không có gi?y t? tuyên b? l?ch s? Khó t?m th?y b?ng ch?ng tài li?u v? các đ?o và Boracay (Boracay Vư?n b?i bi?n Resort) v?i s? xu?t hi?n c?a. ngư?i Tây Ban Nha Năm 1566, Fray Augustinô Martin de Rada đ? b?t đ?u rao gi?ng Tin M?ng Panay đ?o bao g?m b? bi?n (Boracay Garden Beach Resort) Boracay, nơi ông rao gi?ng Tin M?ng t?i Pan-ay, Capiz, Boracay (Boracay Garden Beach Resort) chính nó và trong Dumangas. Tuy nhiên, h? v?n ti?p t?c công vi?c truy?n giáo c?a h? ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) và Panay và năm 1581 phúc âm hóa Kalibo bao g?m Boracay (Boracay Garden Beach Resort) và năm 1596, Ibajay C? hai khu v?c đ?c bi?t. Boracay (Boracay Garden Beach Resort) là các khu đ?nh cư chi?n lư?c v?h? đ? ? g?n mi?ng c?a con sông l?n c?a Aklan, đư?ng thu? thu?n ti?n cho vi?c thâm nh?p vào bên trong c?a h?n đ?o và b? bi?n Boracay (Boracay Garden Beach Resort). 

Aklan và Boracay (Boracay Garden Beach Resort) tham gia trong cu?c cách m?ng ch?ng l?i Tây Ban Nha khi tư?ng Francisco Castillo, ngư?i đ? hi?n t?ng tài s?n c?a ông đ? t?m th?y m?t báo chí qu?c gia ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) cho Katipunan và Candido Iban đ?n trong Aklan và Boracay (Garden Beach Resort Boracay) đ? t?m th?y m?t chương c?a Katipunan Iban. là m?t b?n đ?a c?a Malinao, Banga và đ?i tư?ng cư trú c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort) và đ? k?t b?n v?i anh trai c?a Andres Bonifacio, Procopio gi?i thi?u vào Katipunan ông tr? l?iđ? Boracay (Boracay Garden Beach Resort) t? ch?c trong Visayas. 

Aklan c?a n?i ti?ng nh?t thu hút du khách du l?ch là:. Ati atihan và Boracay Boracay Vư?n b?i bi?n Resort đ?o, c? hai đi?m thu hút tương đ?i m?i M?c dù câu chuy?n nói v?i ngu?n g?c c?a các Ati-atihan liên k?t nó v?i các huy?n tho?i c?a các hi?p ư?c h?a b?nh gi?a Bornean datus và Ati (Ayta) chi?m đ?o Panay và Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đ?o th? k? 13, th?c t? là Ati-atihan (đư?c t? ch?c vào ngày ch? nh?t th? ba c?a tháng trùng v?i ngày l? c?a các Santo Niño b?o tr? c?a Boracay (Garden Beach Resort Boracay)) đ? đư?c pha ch? vào nh?ng năm 1950 như là m?t cách đ? thúc đ?y du l?ch Boracay (Boracay Garden Beach Resort) đ?o m?t h?n đ?o cát tr?ng dài nhưng h?p. đ?n s? chú ? c?a du khách ba lô lư?t và CN vào cu?i nh?ng năm 70 , 80 enterprising châu Âu đ? thi?t l?p c?a hàng trên đ?o Boracay (Boracay Garden Beach Resort) và vào cu?i th? k? này, các h?n đ?o Boracay (Boracay Garden Beach Resort) t? hào c?a năm khu ngh? mát ngôi sao, m?t khóa h?c c?a v?nh, cơ s? ph?c v? cho khách hàng khác nhau: t? n?n kinh t? ngân sách du l?ch sang tr?ng, và m?t chu?i các nhà hàng ph?c v? các món ăn trên th? gi?i: t? quê hương đ?o, Nh?t B?n và Trung Qu?c, châu Á l?c đ?a, và nh?ng g? có b?n hai đi?m thu hút m?t m?nh mang l?i trong h?u h?t các đô la du l?ch và Euro Boracay (Boracay Garden Beach Resort), thành ph? và th? tr?n c?a Aklan. 

Trong năm (Boracay Garden Beach Resort) Kalibo và Boracay 1581, Augustinô đ? thành l?p m?t nhi?m v?. Kalibo và Boracay (Boracay Garden Beach Resort) năm 1680, đ? đư?c d?ng lên m?t giáo x? dư?i s? v?n đ?ng c?a San Juan Bautista Sau đó, các trang web thành ph? Barrio Laguinbanwa ? Numancia, kho?ng hai cây s? cách xa các trang web hi?n t?i c?a Kalibo và Boracay (Boracay Garden Beach Resort). 

Năm 1947, sau khi chi?n tranh th? gi?i II, Gabriel M. Reyes, T?ng Giám M?c Cebu và sau đó Manila, cá nhân l?y m?t bàn tay xây d?ng l?i và tu s?a nhà th? trong khu v?c khác nhau bao g?m Boracay (Boracay Garden Beach Resort) Boracay (Boracay Garden Beach Resort). nhà th? hit b?i m?t tr?n đ?ng đ?t ngày 14 tháng 6 năm 1990 đo 7,1 đ? Richter hit đ?o Boracay (Boracay Garden Beach Resort) t?i 3:41, tâm ch?n n?m ? 11.34North c?a Boracay (Boracay Garden Beach Resort) v? đ?; 122,10East of Boracay (Boracay Garden Beach Resort) kinh đ?. Các Philvocs báo cáo 15 km chi?u sâu như tính toán.

This is a travel agent website
All Rights Reserved © Copyright Thursday, 11 November 2010, 03:45 AM MST